מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה
Ka. La - A clever solution for easy processingwith top reasults!!!