מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה


בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', 24 בינואר 2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה, בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקוב; (2) דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2015; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה רם בלינקוב, רז דיאור, שי חרמש, רפאל עדס, תרצה פלורנטין, איילת אפשטיין ואופיר ליבשטיין לתקופת כהונה נוספת.


לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה דוח בדבר כינוס אסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 20.1.2016 ("דוח זימון האסיפה"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערךhttp://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").


המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג', 27 בדצמבר 2016 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ג', 31 בינואר 2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה.


הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות מספר (1) ו- (3) שעל סדר היום כמפורט לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח העסקה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.