הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.


בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א', 28 בינואר 2018, בשעה 12:00 במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2016; (2) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דח"צים); (3) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים; (4) אישור מינוי מחדש של דירקטור חיצוני.


לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת שפורסמה על ידי החברה ביום ד', 20.12.2017 ("דוח זימון האסיפה"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").


המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', 28 בדצמבר 2017 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום א', 4 בפברואר 2018 בשעה 12:00 במשרדי החברה.


הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות מספר (2), (3) ו- (4) המתוארות לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.