הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה', 19 ביולי, 2018 בשעה 10:00 במשרדי החברה בקיבוץ כפר עזה ושעל סדר יומה: אישור התקשרות החברה בהסכם "גב לגב" לרכישת חשמל והסכם עם צד ג' בלתי קשור לרכישת שירותי קירור.

לפירוט אודות הנושא המובא בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת, אשר פורסמה על ידי החברה ביום רביעי, 13 ביוני, 2018, אשר עותק ממנה ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ב', 18 ביוני 2018 בתום יום המסחר. מועד האסיפה הנדחית הינו יום ה', 26 ביולי, 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה:
בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות המתוארות לעיל.
נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

כפרית תעשיות (1993) בע"מ