הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום א', 30 בדצמבר 2018, בשעה 10:00 במשרדי החברה שבקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) אישור המשך התקשרות בין החברה לבין קיבוץ כפר עזה בהסכם שירותים; (2) אישור התקשרות בהסכם הרשאה לשימוש במערכת תקשורת משודרגת; (3) אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת שפורסמה על ידי החברה ביום ד', 21 בנובמבר 2018 ("דוח זימון האסיפה"), אשר עותק ממנה ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערךhttp://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ו', 30 בנובמבר 2018 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום א', 6 בינואר 2019 בשעה 10:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות מספר (1), (2) ו- (3) המתוארות לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.